ÁSZF

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
Klímatechnikai és Villanyszerelői szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban.

Tóth Balázs egyéni vállalkozó, Climitech márkanévvel, mint Szolgáltató (a továbbiakban, mint „Szolgáltató”), valamint annak a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban, mint „ÁSZF”) meghatározott szolgáltatását (a továbbiakban, mint „Szolgáltatás”) igénybe vevő megrendelő, mint magánszemély, jogi személy, cég, továbbiakban együttesen, mint „Felek” között, ellenkező tartalmú egyedi írásbeli megállapodás hiányában a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Szolgáltató adatai, elérhetőségei:

Tóth Balázs e.v.
1161 Budapest, Tavirózsa tér 5.
Adószám: 56704817-1-42

Szolgáltatás tárgya légkondicionáló berendezések telepítése, karbantartása, villanyszerelői tevékenység, mely szolgáltatások a www.climitech.hu oldalon megtalálhatóak.

A Szolgáltatás elvégzése: a megrendelő által kért telepítés helyén

A Szolgáltatás megkezdése előtt a Felek telefonos, majd írásos egyeztetést követően megállapodnak a szolgáltatás végrehajtásának idejében.

Szolgáltatás nyújtása

A szolgáltatás nyújtása a jelen ÁSZF szerint történik. A Szolgáltató kijelenti, hogy a munkavégzéshez szükséges engedélyekkel rendelkezik.

A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a Szolgáltatásokat a jelen ÁSZF szerinti feltételek ismeretében veszi igénybe. 

Fizetési feltételek

A Megrendelő a Szolgáltató részére az előzetes írásbeli egyeztetéseknek megfelelő díjat köteles megfizetni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az előzetes felméréshez képest bizonyos esetekben az eredeti árajanláttól lehet eltérés, melyről a Szolgáltató a munkavégzés során tájékoztatni köteles a Megrendelőt.

Bizonyos esetekben, ahol speciális vagy egyedi igények merülnek fel, a Szolgáltató egyéni árképzést alkalmazhat.

A Szolgáltató által végzett Szolgáltatások alanyi adómentesek, azokat ÁFA nem terheli.

A szolgáltatás elvégzése után a Szolgáltató a Megrendelő részére az előre egyeztetett fizetési módnak megfelelő (készpénz vagy átutalás) papír alapú vagy elektronikus számlát állít ki. 

Szolgáltató a munkavégzés megkezdése előtt előleget kérhet a Megrendelőtől.

Garancia

A Szolgáltató a telepített légkondicionáló berendezés típusától függően vállal garanciát a munkára, melynek évben kifejezett mértékét az árajánlat készítéskor a Megrendelő tudomására adja. 

Megrendelő köteles a gyártó által előírt karbantartásokat elvégeztetni, a készüléket rendeltetésszerűen használni. 

A garancia vállalás nem terjed ki: 

  • Olyan károsodásokra, melyek rendellenes használatra vezethetők vissza
  • Szándékos károkozás esetére.

A garanciális igény bejelentését a Megrendelő írásban teheti meg és juttathatja el a Szolgáltatóhoz e-mailen, vagy postai úton. A garanciális igényt a Szolgáltató értékeli, kivizsgálja, majd elbírálja.

Felek közötti jogviszony

  • Amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg a Felek közötti jogviszony határozatlan időre jön létre.

Titoktartás

  • Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott adat, tény, így különösen a Szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé, és a Szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.
  • A Felek a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a Szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelez.
  • A fenti titoktartási kötelezettség a Szerződés fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.
  • Záró rendelkezések
    • Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF-ből eredő vitás kérdésekeit békés úton, tárgyalásokkal rendelkezik. Ennek eredménytelensége esetén fordulnak pertárgy értékétől függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.
Call Now Button
Facebook
Instagram